You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ochrona danych osobowych to temat, z którym jesteśmy związani najdłużej, bo towarzyszył nam od początku naszej drogi zawodowej. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy w stanie podjąć się stałej obsługi w tym zakresie i zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych to bezpieczeństwo całej prowadzonej działalności. Należyte zabezpieczenie ich przetwarzania będzie skutkowało także większym zaufaniem ze strony klientów, bo ochrona danych osobowych to przyszłość i zasadniczy element każdego biznesu. Wiemy jednak, że aby zapewnić całościowe wsparcie w tym obszarze sama wiedza z zakresu obowiązujących przepisów jest niewystarczająca, konieczne jest profesjonalne wsparcie również w zakresie informatycznym. Podejmiemy się działań dostosowanych do potrzeb i etapu, na którym aktualnie znajduje się prowadzona działalność. Przygotujemy lub przeanalizujemy już przygotowane umowy powierzenia przetwarzania, niezbędne klauzule i obowiązki informacyjne, wskażemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne jakie powinny zostać zastosowane w ramach prowadzonej działalności i związanego z jej prowadzeniem ryzyka.

Obok bieżącego wsparcia z zakresu ochrony danych osobowych, jako zespół z wieloletnim doświadczeniem, możemy z pełną odpowiedzialnością zaproponować naszym klientom wdrożenie wymogów Rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, znanego powszechnie jako RODO. W ramach prowadzonego wdrożenia zweryfikujemy istniejący stan faktyczny poprzez przeprowadzenie audytu, przygotujemy analizę ryzyka przetwarzania danych, ocenę skutków przetwarzania, niezbędne rejestry, procedury, klauzule, obowiązki informacyjne odpowiednie dla każdego obszaru prowadzonej działalności. Nie stosujemy szablonów, to co tworzymy jest przygotowane w sposób odpowiadający potrzebom Twojego biznesu i dostosowane bezpośrednio do potrzeb.

Niezależny Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest kluczowym ogniwem każdego systemu ochrony danych. Jednakże pełnienie takiej funkcji wymaga doświadczenia i wiedzy interdyscyplinarnej. Partnerzy Kancelarii DMZ to nie tylko doświadczeni praktycy prawa, ale również pasjonaci i eksperci prawa ochrony danych, autorzy licznych książek i publikacji, w tym doświadczeni IOD, którzy gwarantują klientom szybkie reagowanie na bieżące potrzeby z zakresu ochrony danych osobowych. Dzięki współpracy ze specjalistami z zakresu IT zapewniamy kompleksowe wsparcie nie tylko w obszarze prawnym, ale również bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego.

W przypadku przejęcia funkcji IOD, wykonujemy wszystkie zadania z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności:

• konsultujemy umowy, analizujemy regulaminy jak również sami możemy je przygotować odpowiednio do potrzeb
• konsultujemy wdrażane projekty, aby zapewnić ich zgodność z zasadami przetwarzania danych osobowych już na etapie ich projektowania, spełniając jednocześnie wymaganie domyślnej ochrony danych
• analizujemy procedury i polityki z zakresu ochrony danych osobowych lub przygotowujemy niezbędne zmiany czy zastępujemy dotychczasowe nowymi, bardziej efektywnymi
• wykonujemy czynności konieczne w przypadku wystąpienia naruszeń ochrony danych, w tym w razie konieczności zgłaszamy naruszenie do organu nadzorczego, jak również przygotowujemy informację o naruszeniu dla osób których dane były przedmiotem naruszenia
• prowadzimy rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania
• analizujemy konieczność wykonania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) i wspieramy w jej wykonaniu
• prowadzimy szkolenia dla pracowników lub zapewniamy dostęp do platformy e-learningowej
• przygotujemy odpowiedzi dla osób, które złożą wniosek o skorzystanie z przysługujących im praw

Jedną z najważniejszych kompetencji organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych (UODO), jest prawo do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Kontrola każdego organu nadzorczego jest wyzwaniem dla całej organizacji, gdyż od jej przebiegu i wyniku zależy dalsze ewentualne postępowanie administracyjne. Jednakże do kontroli można się przygotować, zwłaszcza że kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Ten czas można więc dobrze wykorzystać celem weryfikacji procesów, które będą kontroli podlegały.

W ramach przygotowania do kontroli Prezesa UODO zespół kancelarii może przeprowadzić audyt prawny i informatyczny celem umożliwienia podjęcia działań korygujących jeszcze przed planowaną kontrolą. Ponadto świadczymy usługi wsparcia polegające na udziale w podejmowanych czynnościach kontrolnych, w roli osób upoważnionych do udziału w kontroli. Naszym zadaniem będzie wtedy czuwanie nad prawidłowością jej przebiegu. Posiadamy wiedzę i umiejętności dające wsparcie również w postępowaniu administracyjnym oraz na etapie postępowania sądowo administracyjnego, jeżeli organizacja nie zgadza się z wydaną przez Prezesa UODO decyzją.

Przepisy RODO nakładają na administratora obowiązek informowania o naruszeniach ochrony danych, które mogą wiązać się z negatywnymi skutkami dla osób, których dane zostały naruszone. Takie naruszenia mogą powodować szkodę lub krzywdę m.in. w związku z naruszeniem prawa do prywatności. Doświadczony zespół kancelarii podejmie się reprezentacji w postępowaniach mających na celu dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców, w tym kadry zarządzającej oraz pracowników, w formie stacjonarnej i e-learningowej. Budowanie świadomości dotyczącej ochrony danych osobowych wśród personelu to jedno z większych wyzwań dla organizacji, ponieważ właśnie człowiek jest najsłabszym ogniwem każdego systemu ochrony danych osobowych.